Mokinių priėmimo mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas I dalį tvarka

Vaikų priėmimo mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį tvarka

Tauragės Martyno Mažvydo progimnazijoje pradinių klasių (išskyrus pirmąsias klases) ir 5-8 klasių mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Tauragės rajono savivaldybės ,,Dėl priėmimo į Tauragės rajono bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše, patvirtintame 2021 m. vasario 17 d. Nr. 1– 51, žemiau pateiktais kriterijais:

<...> 12. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą (išskyrus 1-ąsias klases) , pagrindinio ugdymo programą priimami asmenys, baigę pirmąją klasę, pradinio ugdymo programą bei pateikę mokyklos direktoriui jų išsilavinimą liudijančius dokumentus. <...>

15. Pirmumo teise į bendrojo ugdymo mokyklas mokytis pagal, pradinio ugdymo programą ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį priimami mokiniai, gyvenantys mokyklai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje (žemiau pateikta). <...>

17. Į likusias laisvas vietas klasėse (grupėse) gali būti priimti asmenys, negyvenantys mokyklos aptarnavimo teritorijoje: pirmumo teise priimami asmenys, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokykloje jau besimokančių mokinių broliai ir seserys ir iš artimiausios mokyklos teritorijos. <...>

21. Priėmimą vykdo bendrojo ugdymo mokyklos direktorius ir priėmimo komisija (išskyrus į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas pradinio ugdymo klases). Komisijos sudėtis, komisijos darbo reglamentas, posėdžių darbo laikas ir vieta viešinama mokyklos interneto svetainėje.

22. Asmuo, pageidaujantis mokytis pagal pradinio ugdymo programą (išskyrus pirmą klasę), mokyklos direktoriui pateikia prašymą; pageidaujantis mokytis pagal pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą – prašymą ir dokumentą apie mokymosi pasiekimus ar įgytą išsilavinimą. Be to, pateikia sutikimą, kad duomenys būtų renkami iš kitų valstybinių registrų.

Asmuo, negyvenantis mokyklos aptarnavimo teritorijoje, papildomai prašyme nurodo duomenis, patvirtinančius pirmumo kriterijus.

Asmuo, pageidaujantis pereiti į kitą bendrojo ugdymo mokyklą, papildomai mokyklos direktoriui pateikia nutrauktos mokymo sutarties su buvusia mokykla kopiją arba tos mokyklos pažymą, kad dėl aukštesnio lygmens mokymosi programos sutartis su mokiniu nesudaryta.

23. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

24. Prašymai ir dokumentai mokytis bendrojo ugdymo mokyklose naujais mokslo metais (išskyrus į priešmokyklinio ugdymo grupes ir į pirmas pradinio ugdymo klases) priimami nuo einamųjų metų kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į likusias laisvas vietas mokiniai gali būti priimami nuo einamųjų metų birželio 1 d. Per mokslo metus mokiniai priimami į laisvas vietas esančiuose klasių komplektuose, pateikus mokyklos direktoriui prašymą.

25. Prašymai registruojami Prašymų registravimo knygoje, kurioje nurodoma mokinio vardas, pavardė, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta, telefono numeris, prašymo padavimo data, pateikti dokumentai, pastabos apie taikomą priėmimo prioritetą. <...>

32. Asmens priėmimas mokytis pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas įforminamas rašytine mokymo sutartimi 2 egzemplioriais, kurioje aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės ir sutarties  nutraukimo  sąlygos.

33. Švietimo santykiai prasideda nuo mokinio pirmos mokymosi dienos. Mokymo sutartys sudaromos iki pirmos mokymosi dienos.

34. Mokymo sutartį už vaiką iki 14 metų pasirašo vienas iš tėvų ( globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų ( globėjų) raštišką sutikimą.

35. Aktualiems, Apraše nenumatytiems atvejams nagrinėti sudaroma Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisija (toliau – Komisija), sudaryta iš mokyklų savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos ir mokyklų atstovų (2 priedas). Komisija vadovaujasi Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas nenumatytų atvejų komisijos darbo reglamentu (3 priedas). <...>

Peržiūrėti visą dokumentą...

 

Papildomai konsultacija teikiama tel. +370 446 62492, el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.  kreipiantis į direktoriaus pavaduotoją ugdymui Aušrą Bambalienę.


Priėmimo į Tauragės rajono savivaldybės
bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo
1 priedas

TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS PASKIRTIS, VYKDOMOS UGDYMO PROGRAMOS IR PRISKIRTA APTARNAVIMO TERITORIJA 

 

3. Tauragės Martyno Mažvydo progimnazija, bendroji progimnazija, vykdanti  ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį:

Tauragės miesto gatvės: Jūros g. (poriniai numeriai nuo Dariaus ir Girėno iki T. Ivanausko gatvės), T. Ivanausko g. (poriniai numeriai iki Šilalės g.), Tauro g., Skalbyklos g., Pilaitės g., Pirmūnų g., V. Kudirkos g. (iki Šilalės g.), Spaustuvės g., Strazdo g. (iki Šilalės g.), Dariaus ir Girėno g. (nuo  Vasario 16-osios g. iki Gedimino g.), Gedimino g. (iki Tvenkinio g. poriniai numeriai), Tvenkinio g., K. Jauniaus g. (iki Vytauto g.), Poškos g. (iki Vytauto g.), K. Donelaičio g. (iki Vytauto g.), J. Bretkūno g. (iki Vytauto g.), Martyno Mažvydo g., J. Tumo-Vaižganto g. (nuo Vytauto  iki Gedimino g.), Prezidento g., Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Aušros g., Aušros takas, Vytauto g. (iki T. Ivanausko g.), Bažnyčių g. (neporiniai numeriai iki Vasario 16-osios g.), Vasario 16-osios g. (neporiniai numeriai), Respublikos g.

Mūsų progimnazijos aptarnaujamą teritoriją galite pamatyti