Sveikatos priežiūros specialistas

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės "METINIS VEIKLOS PLANAS"

       Progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos

 • Analizuoja ir vertina mokyklos bendruomenės sveikatai įtaką darančius veiksnius;
 • paaiškina mokiniams, tėvams bei mokytojams sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo būdus bei išmoko juos taikyti praktiškai;
 • laiku pastebi mokinių sveikatos problemas, nustato jų svarbą ir prioritetus, prireikus nukreipia juos į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • pasirenka tinkamus sveikatos stiprinimo metodus ir juos taiko;
 • moka vertinti ugdymo aplinką, mokinių mitybą, ugdymo procesą pagal teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;
 • atpažįsta gyvybei pavojingas būkles, suteikia pirmąją pagalbą;
 • savarankiškai ir pasitelkdamas mokyklos bendruomenę bei kitų institucijų specialistus, suinteresuotus asmenis rengia sveikatinimo veiklos programas (projektus);
 • bendrauja ir bendradarbiauja su mokyklos bendruomene, dirba komandoje;
 • vykdo tiriamąjį darbą; planuoja ir vertina savo veiklą, tvarko veiklos dokumentus, rengia ataskaitas, bei rekomendacijas;
 • pristato savo veiklą ir rezultatus;
 • analizuoja mokinių sveikatos ir sergamumo rodiklius.